Tag Archives: การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล คือ การรวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร อาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร สือข้อมูล ข่าวสาร หรืออื่นๆ ที่สามารถนำมาเก็บ จัดรูปแบบ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตามความเหมาะสม การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อสำหรับบันทึกข้อมูลในรูปแบบแฟ้มต่างๆ หรือ สื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD/DVD , Thumb drive, Harddisk, Server Storge เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแลและทำสำเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปใน อนาคตได้ การจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบ document management software เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยบริหารงานด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยดถาระการเก็บเอกสารต่างๆ ที่เป็นกระดาษ… Read more »