การจัดเก็บข้อมูล

admin   May 29, 2015   Comments Off on การจัดเก็บข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล คือ การรวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร อาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร สือข้อมูล ข่าวสาร หรืออื่นๆ ที่สามารถนำมาเก็บ จัดรูปแบบ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตามความเหมาะสม การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อสำหรับบันทึกข้อมูลในรูปแบบแฟ้มต่างๆ หรือ สื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD/DVD , Thumb drive, Harddisk, Server Storge เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแลและทำสำเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปใน อนาคตได้

การจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบ document management software เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยบริหารงานด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยดถาระการเก็บเอกสารต่างๆ ที่เป็นกระดาษ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และสามารถค้นหาเอกสารไว้ได้ง่าย รวดเร็ว
การจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารให้แก่ผู้ใช้ในแต่ละระดับขององค์กร รวมถึงการสำรองข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะภาครัฐ ยังคงใช้ระบบเดิมแต่ก็มีบางหน่วยงานที่ได้ริเริ่มใช้ระบบ E-Document เข้ามาใช้งาน ในส่วนของภาคเอกชนสำหรับองค์กรใหญ่ๆ ได้มีการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กันซะส่วนใหญ่